Copyright 2021 - Custom text here

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น / โดยผู้รับบริการทุกท่านสามารถสแกน QR Code ตามภาพ หรือคลิ๊กที่ลิ้งนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/wuws7u ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 - 31 พ.ค. 2564