Copyright 2021 - Custom text here

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เส่วนสียร่วมในการดำเนินงาน

-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผมประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาวนรวม

-มาตรการป้องกันการรับสินบน

-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผ่นพับพลเมืองดีตามวิถีไทย

แผนพับส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตร

แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด

แผ่นพับป้องกันยาเสพติด

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

บันทึกข้อความให้บุคลากรถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความโปร่งใส

ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใสการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนรการทุจริต

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2564

เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ6เดือน)

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2564

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2564

การเสริมสร้างวัฒณธรรมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ ''สุจริต โปร่งใส''