Copyright 2021 - Custom text here

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(เมษายน2560)

รายงานติดตามประเมินผลแผน

การติดตามมมประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(ตุลาคม2560)

รายงานติดตามประเมินผลแผน

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  รอบเมษายน  2561  (1  ตุลาคม  2560 - 31 มีนาคม  2561)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.63-31มี.ค.64)


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนA15