Copyright 2021 - Custom text here

คำสั่งและประกาศ อบต.

เรื่อง

ประเภท

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

คำสั่ง

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

คำสั่ง

คำสั่งมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2558

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561

คำสั่ง

ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ

ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ

ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ปี งบประมาณ 2562

คำสั่ง

คำสั่งคณะกรรมการศูนยืบริการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง

ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปี งบประมาณ 2562

ประกาศ

ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ

การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำนงในตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ